Przedszkole Miejskie nr 18
w Łodzi

Oferta edukacyjna

Każde dziecko osiąga sukces na miarę swoich możliwości w powiązaniu z jego umiejętnościami, zainteresowaniami i zdolnościami.

Przedszkole rozwija zainteresowania dzieci oraz wspomaga w nabywaniu wiedzy m.in. poprzez: udział w bezpłatnych ośrodkach zainteresowań: muzyczno-ruchowy, plastyczny i freinetowski prowadzonych przez nauczycielki.

Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, zapewniamy opiekę oraz wychowanie w atmosferze serdeczności i bezpieczeństwa.

Nawiązujemy kontakt z środowiskiem lokalnym bliższym i dalszym.

Współpracujemy z wieloma instytucjami, w celu wzbogacenia wszechstronnego rozwoju dziecka, zdolności i zainteresowań nabywania wiedzy, utrwalania wielu praktyk ze szczególnym zwróceniem uwagi na ekspresje artystyczną oraz bezpieczeństwo ( Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Łodzi, pobliskimi Szkołami Podstawowymi 175, 75 i 45, Przedszkolami, Policją, Strażą pożarną, Strażą Miejską, Wojskiem i wiele innych).

W naszym przedszkolu rodzice raz w miesiącu mają możliwość konsultacji z psychologiem, logopedą w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

Wykwalifikowany personel przedszkola realizując treści programowe dba o wszechstronny i prawidłowy rozwój dzieci stosując w swojej pracy nowatorskie formy i metody.

Zapewniamy: Atrakcyjne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, fachową opiekę i bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu, ułatwianie procesu adaptacji dziecka w przedszkolu, udział w konkursach, warsztatach, uroczystościach zgodnie z zainteresowaniami dzieci, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, miłą i serdeczną atmosferę.

Wykształcenie i kwalifikacje kadry:

W naszym przedszkolu zatrudnionych jest 7 nauczycieli z kwalifikacjami pedagogicznymi i wyższym wykształceniem, w tym 4 nauczycieli z dodatkowymi kwalifikacjami (wyższe wykształcenie zawodowe, wychowanie plastyczne oraz dodatkowe kwalifikacje: terapia pedagogicza, nauczanie przyrody).

Nasza praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie:

  • podstawy programowej wychowania przedszkolnego
  • programów wychowania w przedszkolu wybranych przez nauczycieli z zestawu programów dopuszczonych do użytku przez MEN
  • programów własnych opracowanych i wdrożonych zgodnie z odrębnymi przepisami
  • zainteresowań i możliwości rozwojowych naszych wychowanków

Priorytety naszego działania:

  • wspomagamy rozwój i ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
  • zapewniamy opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
  • nawiązujemy kontakty z środowiskiem lokalnym
  • podnosimy kwalifikację i doskonalimy warsztat pracy